اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سید بابک فرزانه

زبان و ادبیات عربی استاد
واحد تهران شمال مامور در واحد علوم و تحقیقات

jostarhayetatbighi.srbiau.ac.ir
dr.farzanehgmail.com

مدیر مسئول

اسماعیل آذر

زبان و ادبیات عربی دانشیار
واحد علوم و تحقیقات

jostarhayetatbighi.srbiau.ac.ir
josrat.tatbighi1399gmail.com

مدیر داخلی

مریم برزگر

زبان و ادبیات فارسی استادیار
واحد علوم و تحقیقات

jostarhayetatbighi.srbiau.ac.ir
drbarzegar.ac.irgmail.com

اعضای هیات تحریریه

باقر قربانی زرین

زبان و ادبیات عربی استاد
واحد تهران مرکزی

jostarhayetatbighi.srbiau.ac.ir
qorbanizbgmail.com

محمد خاقانی اصفهانی

زبان و ادبیات عربی استاد
دانشگاه اصفهان

jostarhayetatbighi.srbiau.ac.ir
mohammadkhaqaniyahoo.com

حجت رسولی

زبان و ادبیات عربی استاد
دانشگاه شهید بهشتی

jostarhayetatbighi.srbiau.ac.ir
h-rasoulisbu.ac.ir

عبدالحسین فرزاد

زبان و ادبیات فارسی دانشیار
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

jostarhayetatbighi.srbiau.ac.ir
dr.farzadgmail.com

پرویز مفتون

زبانشناسی کاربردی/ آموزش زبان انگلیسی دانشیار
واحد علوم و تحقیقات

jostarhayetatbighi.srbiau.ac.ir
pmaftoonsrbiau.ac.ir

بهمن نامور مطلق

ادبیات تطبیقی دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی

jostarhayetatbighi.srbiau.ac.ir
bnmotlaghyahoo.fr

سید بابک فرزانه

زبان و ادبیات عربی استاد
واحد تهران شمال مامور در واحد علوم و تحقیقات

jostarhayetatbighi.srbiau.ac.ir
farzanehsrbiau.ac.ir

اسماعیل آذر

زبان و ادبیات فارسی دانشیار
واحد علوم و تحقیقات

jostarhayetatbighi.srbiau.ac.ir
josrat.tatbighi1399gmail.com